What we are looking for?>
Các nhà chuyên môn năng động trẻ tuổi luôn sẵn sàng đón nhận những thách thức mới.
Luôn là người năng động, có phẩm chất lãnh đạo, có thể làm việc theo nhóm.
Thích thú với những việc đang làm, luôn tìm kiếm thành công.
Sẵn sàng àm việc trong môi trường cạnh tranh.

Send CV to us
Email: careers@apc-corp.com.vn